home
 profil sbssluzby sbsmanazerstvo sbsludske zdroje sbskontakt sbs

Systém manažérstva ochrany chápeme ako prvok systému vyššieho rádu - systému bezpečnosti firmy. V tomto chápaní je potom systém manažérstva ochrany síce rozhodujúci, nie však postačujúci pre celkovú bezpečnosť firmy. Tá musí stanoviť oveľa širší súbor nástrojov, ktorými bude usmerňovať a riadiť vlastnú bezpečnosť, napr. ekonomickú, personálnu, technologickú, marketingovú, informačnú a podobne.

Pre klientov vypracujeme celkový projekt systému bezpečnosti na základe komplexnej bezpečnostnej analýzy.

Komplexnú bezpečnostnú analýzu rizík v konkrétnom objekte, ktorý ma byť predmetom ochrany, vypracujeme za základne vlastnej Bezpečnostnej doktríny, ktorá pozostáva z princípov, metodológie a metód našej práce.

Obsah Bezpečnostnej doktríny sa nachádza v Príručke kvality, Profile spoločnosti a v interných dokumentoch. S týmtito materiálmi oboznamujeme klienta pri osobných stretnutiach.

 

 

Vstup do sekcie klientov