home
 profil sbssluzby sbsmanazerstvo sbsludske zdroje sbskontakt sbs

Pri svojich činnostiach postupujeme podľa vlastného špecifického know-how nástroja, ktorým je Metodika na zavedenie a prevádzkovanie systémov ochrany. Metodika vychádza z dlhoročných praktických skúseností DUX s.r.o. a jej spolupráce s renomovanými vedeckovýskumnými inštitúciami ako sú napr. Katedra bezpečnostného manažmentu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity a Fakulta elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.


    Metodika nám umožňuje pre každého klienta individuálne:

  • identifikovať a klasifikovať aktíva vyžadujúce ochranu,
  • vypracovať analýzu bezpečnostného prostredia, bezpečnostných rizík a bezpečnostnej situácie chránených aktív,
  • vypracovať projekt systému ochrany,
  • zaviesť systém ochrany,
  • prevádzkovať bezpečnostné služby formou systému manažérstva ochrany.


Poskytujeme klientom možnosť nového nazerania na vlastnú bezpečnosť. Na základe dlhoročných skúseností sme totiž dospeli k poznaniu a presvedčeniu, že bezpečnosť nie je púhy produkt, ale proces vyžadujúci cielené manažérstvo. Procesný systémový prístup k ochrane klientových aktív zo strany spoločnosti Dux s.r.o. zaručuje dôslednú prípravu a realizáciu všetkých súvisiacich činností tak, aby boli zabezpečené v plnom rozsahu a kvalite.


    Preferujeme princíp hospodárnosti vo všetkých činnostiach. Sme presvedčení a skúsenosti nám to potvrdzujú, že kvalitná príprava je rozhodujúca pre celú realizáciu akéhokoľvek procesu. Preto maximálnu pozornosť venujeme vývoju svojich produktov a etape prípravy ochrany konkrétnej firmy. S pomerne nižšími nákladmi sme potom schopní zabezpečiť ochranu v požadovanom rozsahu a kvalite.
 

Vstup do sekcie klientov