home
 profil sbssluzby sbsmanazerstvo sbsludske zdroje sbskontakt sbs
  Našim prvoradým záujmom je spokojnosť klienta s poskytovanými službami spoločnosti založená na:

 • zhode poskytovaných služieb s jeho potrebami a požiadavkami,
 • komplexnosti poskytovaných služieb,
 • primeranej cene,
 • korektnom partnerskom vzťahu.
  Strážna služba
 • ochrana - stráženie budov, skladov, výrobných priestorov a iných priestorov v nepretržitom alebo v dohovorenom režime,
 • ochrana osôb,
 • ochrana majetku pri preprave.
  Technická služba
 • vypracovanie projektov, analýz a metodík technickej ochrany,
 • dodávka, montáž a prevádzkovanie elektrických a mechanických zabezpečovacích systémov.
  Detektívna služba
 • detektívny dohľad v obchodných domoch, hoteloch, veľkoskladoch, výrobných objektoch,
 • zisťovanie informácií svedčiacich o protiprávnom konaní fyzických a právnických osôb (krádež majetku, neoprávnené používanie cudzej veci, podvodu, sprenevery, porušovanie autorských a iných práv a pod.),
 • vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo firiem,
 • zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave osôb, zamestnancov, previerka ich konania, plnenia služobných úloh a pod.
  Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti ochrany a bezpečnosti
 • vypracovanie projektov komplexných systémov ochrany a bezpečnosti,
 • poradenstvo pri projektovaní a zavádzaní komplexných systémov ochrany a bezpečnosti,
 • vypracovanie projektov ochrany informačných systémov,
 • poradenstvo pri projektovaní a zavádzaní systémov ochrany informačných systémov,
 • poradenstvo pri projektovaní a zavádzaní vlastnej ochrany,
 • školenie a výcvik osôb vykonávajúcich fyzickú ochranu a pátranie,
 • odborná príprava na skúšku odb. spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z.,
 • poradenstvo pri vypracovávaní smerníc vlastného režimu ochrany.
  Servis a styk so zákazníkom je v centre našej pozornosti s prioritným strategickým významom. Za tým účelom sme vytvorili organizačný útvar, ktorého náplňou je práve spolupráca so zákazníkmi od prieskumu trhu, cez prípravu zákazky a zmluvné vzťahy až po prieskum spokojnosti klientov. Na základe vyhodnotenia tohto prieskumu potom prijímame a realizujeme korekčné, nápravné a preventívne opatrenia. Spolupráca s klientmi sa zo strany spoločnosti DUX s.r.o. vyznačuje týmito atribútmi:

 • zachovanie obchodného tajomstva, dôvernosť a mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
 • kvalitne spracované zmluvné vzťahy a podnikateľská etika,
 • dokonalá dokumentácia o výkone služieb pre klienta,
 • pravidelná kontrola a vyhodnocovanie výsledkov, realizácia preventív. opatrení,
 • vzájomná informovanosť o dosiahnutých výsledkoch,
 • ústretovosť voči klientovým zámerom,
 • lojalita, založená na vzájomnom poznaní a rešpektovaní dohodnutých podmienok.
 

Vstup do sekcie klientov