home
 profil sbssluzby sbsmanazerstvo sbsludske zdroje sbskontakt sbs

V našej spoločnosti si plne uvedomujeme, že výkon bezpečnostných služieb je vysoko špecializovaná činnosť, ktorej dosahované výsledky sú v prvom rade postavené na kvalite ľudských zdrojov. Preto oblasti riadenia ľudských zdrojov venujeme zodpovedajúcu pozornosť, ako v úrovni manažmentu, tak aj v úrovni zamestnancov - členov strážnej služby. Pre riadenie ľudských zdrojov má spoločnosť vypracované systémové nástroje, ktoré nám umožňujú riadiť zamestnancov tak, aby vykonávali svoje činnosti v súlade s príslušnými predpismi k spokojnosti našich klientov.


Na hodnotenie, motiváciu a odmeňovanie zamestnancov máme v spoločnosti spracovaný pracovný a mzdový poriadok, ktoré určujú kvalifikačné a ostatné požiadavky na zamestnanca a jeho možné finančné ohodnotenie pri spĺňaní požadovaných kritérií. Tak majú zamestnanci určené jasné pravidlá správania sa, výkonu povinností a odmeňovania, čo ich vedie k zodpovednosti, aktivite a lojálnosti so spoločnosťou a jej klientmi.

V rámci starostlivosti o zamestnancov zabezpečuje spoločnosť v prvom rade sústavné systematické prehlbovanie ich odbornej a osobnostnej spôsobilosti. Sú to pravidelné cyklické povinné preškolenia a preskúšavania zamestnancov, ale tiež rôzne špecializované kurzy. Spoločnosť tiež sústavne obmieňa a dopĺňa materiálnotechnické vybavenie a osobné bezpečnostné prostriedky tak, aby naši zamestnanci vykonávali pracovné činnosti riadne upravení a ustrojení a prispievali tak k pozitívnemu image spoločnosti a jej klientov v očiach verejnosti. Dôsledne dbáme na to, aby bol s každým zamestnancom uzavretý riadny pracovný vzťah, na základe ktorého je potom možné od pracovníka vyžadovať plnenie povinností podľa platných legislatívnych predpisov a noriem spoločnosti. O každom zamestnancovi máme založený osobný spis, v ktorom evidujeme všetky potrebné náležitosti výkonu pracovných činností zamestnanca. Tento postup nám umožňuje uskutočňovať diferenciáciu medzi zamestnancami a tých osvedčených poverovať riadiacimi funkciami veliteľ objektu a veliteľ smeny, resp. ich poverovať náročnými špecifickými úlohami.


Máme vlastné školiace akreditované stredisko na prípravu a prehlbovanie odbornej spôsobilosti členov strážnej služby. Týmto spôsobom máme záruku požadovanej úrovne teoretických vedomostí a znalostí, praktických návykov a zručností a schopnosti adekvátnej reakcie našich zamestnancov na individuálne podmienky klienta.
 

Vstup do sekcie klientov